Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 667340

Ảnh và Video hoạt động

Ban Chấp hành Đảng bộ

Giới thiệu chung

Ban Chấp hành Đảng bộ

» Ban Giám Hiệu (08.06.2017 )
» Quy mô đào tạo (16.08.2011 )
» Cơ sở vật chất (07.08.2011 )
» Hội đồng trường (07.08.2011 )
» Giới thiệu trường (07.08.2011 )

Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng Kỹ thuật Công nghệ Sơn La nhiệm kỳ 2020 - 2025

 

1. Đồng chí: Nguyễn Văn Hùng - Bí thư Đảng ủy

- Lãnh đạo, chỉ đạo mọi hoạt động của Đảng bộ Nhà trường theo đúng Điều lệ Đảng;chủ trì hội,họp Ban chấp hành và toàn Đảng bộ;

- Lãnh đạo, chỉ đạo công tác tổ chức, công tác giáo dục chính trị tư tưởng trong toàn Đảng bộ;

- Lãnh đạo những vấn đề quan trọng để Ban chấp hành Đảng bộ thảo luận, quyết định chỉ đạo thực hiện;

- Kết luận và quyết định các vấn đề đã được hội nghị thảo luận hoặc những vấn đề đột xuất của Đảng bộ;

- Trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng

- Phụ trách, trực tiếp lãnh chỉ đạo công tác Hội cựu chiến binh của nhà trường;

- Ký, ban hành các quyết định, quyết nghị, chương trình, kế hoạch, báo cáo, công văn, tờ trình.

2. Đồng chí: Nguyễn Quốc Quang - Phó bí thư Đảng ủy

- Giải quyết công việc của Đảng bộ khi Bí thư đi vắng và được Bí thư ủy quyền;

- Là báo cáo viên của Đảng bộ;

- Chỉ đạo và thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng.Phụ trách công tác kiểm tra của Đảng ủy;

- Tham mưu, xây dựng các báo cáo tháng, quý, năm của Đảng bộ;

- Tham mưu, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để lãnh, chỉ đạo tổ chức công đoàn;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

- Là báo cáo viên của Đảng bộ về công tác học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh;

- Phụ trách công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho khối học sinh, sinh viên;

- Tham mưu, xây dựng các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

- Chịu trách nhiệm về việc xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát của Đảng ủy, của UBKT Đảng ủy; trực tiếp chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đối với các chi bộ trực thuộc;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

3. Đồng chí Hoàn Điệp Hiền - Đảng ủy viên

- Là báo cáo viên của Đảng bộ về công tác phòng chống ma túy, công tác phòng chống tham nhũng, công tác thi đua khen thưởng;

- Tham mưu, xây dựng các văn bản liên quan đến nhiệm vụ được phân công;

- Quản lý hồ sơ đảng viên của Đảng bộ;

- Làm thư ký các cuộc họp của Đảng ủy và Đảng bộ Trường;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 1;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

4. Đồng chí: Nguyễn Văn Hữu - Đảng ủy viên

- Là báo cáo viên của Đảng bộ về công tác Đoàn thanh niên. Tham mưu, xây dựng các kế hoạch, chương trình công tác để lãnh, chỉ đạo tổ chức Đoàn thanh niên;

- Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình công tác năm của Đảng ủy và UBKT Đảng ủy;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 2;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.

5. Đồng chí: Vũ Khắc Khôi - Đảng ủy viên

- Phụ trách công tác phát triển đảng của Đảng bộ;

- Chịu trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo kế hoạch, chương trình công tác năm của Đảng ủy;

- Chịu trách nhiệm về việc kiểm tra đôn đốc thực hiện các chỉ thị, nghị quyết và chế độ sinh hoạt đối Chi bộ 3;

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của đồng chí Bí thư Đảng ủy.


 


[Trở về] [Đầu trang]