Thống kê truy cập
Đang online :    0002
Lượt truy cập : 387557

Ảnh và Video hoạt động

Khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú

Phòng - Khoa

Khoa Khoa học cơ bản - Dân tộc nội trú

» Khoa Xây dựng cấp thoát nước (07.08.2011 )
» Khoa Cơ khí hàn - Xây dựng (07.08.2011 )

KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

I. THÔNG TIN CHUNG

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN, GIÁO VIÊN

 

SỐ TT

HỌ VÀ TÊN

TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN ĐƯỢC ĐÀO TẠO

CHỨC VỤ/

CHỨC DANH

GHI CHÚ

1

Nguyễn Văn Hữu

Đại học

Trưởng khoa

 

2

Đinh Thị Khánh Dân

Đại học

Giảng viên

 

3

Phạm Thị Ninh

Đại học

Giảng viên

 

4

Lê Thị Nga

Đại học

Giảng viên

 

5

Nguyễn Thị Duyến

Đại học

Giảng viên

 

6

Cầm Thị Tú Cao đẳng Giáo viên  

 

II. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ   

- Chức năng:      

+ Xây dựng kế hoạch chương trình đào tạo các nghề đào tạo của khoa đảm nhiệm trên cơ sở chương trình đào tạo đã được Hiệu trưởng phê duyệt;

+ Xây dựng chương trình đào tạo bồi dưỡng đội ngũ của khoa.

- Nhiệm vụ:

+ Giảng dạy lý thuyết các môn văn hóa, môn chung (ngoại ngữ, chính trị, giáo dục thể chất...);

+ Trực tiếp quản lý toàn bộ CBGV, HSSV của khoa trên cơ sở nội quy, quy định của nhà trường, nhà nước và pháp luật;

+ Quản lý toàn bộ hoạt động của khoa theo phân cấp quản lý. Thực hiện quá trình đào tạo, đào tạo kết hợp với sản xuất và sản xuất thực nghiệm, ứng dụng công nghệ vào các hoạt động giáo dục đào tạo theo mục tiêu chương trình;

+ Tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học trong phạm vi của khoa. Tham gia giải quyết những vấn đề về kinh tế và các hoạt động khác theo sự phân công của Hiệu trưởng.

+ Tổ chức kiểm tra theo dõi, đánh giá kết quả và quản lý chất lượng đào tạo giáo dục theo kế hoạch.

+ Tổ chức cho CBGV, HSSV tham gia các hoạt động xã hội theo định hướng chung của nhà trường.

+ Chịu trách nhiệm về công tác đảm bảo an toàn lao động trong quá trình giảng dạy, học tập của CBGV và HSSV và tài sản của được giao quản lý.

+ Giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức lối sống nhân cách, ý thức tổ chức kỹ luật cho người học là HSSV DTTS. Phổ biến, tư vấn, thực hiện các nội quy, qui định của của Nhà trường cũng như các Chủ trương, đường lối, các chế độ, chính sách hỗ trợ của Đảng, Nhà nước về đào tạo nghề đối với người học vùng dân tộc thiểu số.

+ Xây dựng chương trình đào tạo nghề, tổ chức thực hiện đào tạo nghề đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số theo các cấp độ đáp ứng nhu cầu lao động của địa phươngpvà khu vực Tây Bắc.

+ Hỗ trợ và tổ chức đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng mền đối với người học là HSSV dân tộc thiểu số của trường nhằm nâng cao chất lượng kỹ năng nghề.

+ Tư vấn định hướng nghề nghiệp, tuyển sinh và giới thiệu việc làm cho người học là HSSV DTTS.

- Quyền hạn:

+ Quản lý khai thác và sử dụng toàn bộ cơ sở vật chất bao gồm: mặt bằng nhà xưởng, máy móc thiết bị, phòng học và các cơ sở vật chất khác của khoa theo quy định của nhà trường và pháp luật.

+ Đề xuất điều động và sử dụng nguồn lực CBGV, HSSV, cơ sở vật chất và thiết bị trong phạm vi của Khoa nhằm giải quyết những công việc thuộc chức năng nhiệm vụ theo chương trình kế hoạch đã được duyệt.

- Quan hệ công tác:

+ Khoa chịu sự chỉ đạo trực tiếp của Đ/c Phó Hiệu trưởng phụ trách đào tạo;

+ Quan hệ với các phòng, khoa, các đoàn thể trong nhà trường là mối quan hệ phối hợp cùng thực hiện nhiệm vụ được giao;

+ Chịu sự quản lý về mặt quy chế, nghiệp vụ, kế hoạch chung của phòng Đào tạo và các đơn vị chức năng theo các quy đinh chung của nhà trường.

 


[Trở về] [Đầu trang]


Các tin cũ hơn:
»
Khoa Điện – Điện tử (16.08.2011)
» Khoa Công nghệ thông tin (16.08.2011)
» Khoa Cơ khí động lực (16.08.2011)
» Khoa Vận hành Ô tô – Máy thi công (16.08.2011)
» Khoa May công nghiệp (16.08.2011)
» Khoa Dân tộc nội trú (16.08.2011)
» Phòng Tổ chức - Hành chính - Tổng hợp (16.08.2011)
» Phòng Tài chính - Kế hoạch (16.08.2011)
» Phòng Quản trị - đời sống (16.08.2011)
» Phòng Đào tạo (16.08.2011)